Klachtenregeling

Sanare streeft een zorgvuldige uitvoering na van de zorgverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de zorgverlening.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt of diens vertegenwoordiger binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk te worden gemeld aan Sanare.

Er is een klachtenreglement van toepassing, dat voldoet aan de Wet Klachten Gezondheidszorg. Bij klachten wendt de cliënt of diens vertegenwoordiger zich in eerste instantie tot de zorgverlener en in tweede instantie tot de klachtencommissie.